Wolontariat

Kilka słów o Wolontariacie

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – przyjacielskie.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Wolontariuszem może zostać każdy, jednak w przypadku dzieci i młodzieży konieczna jest zgoda prawnych opiekunów. Jeśli osoba ukończyła 13 rok życia, to umowę wolontariacką może zawrzeć samodzielnie, ale tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna – wtedy osoba chcąca zostać wolontariuszem musi przedstawić taką zgodę w formie pisemnej.

Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. Szkolne Koło Wolontariatu stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

Dla uczniów klas 7 i 8 wprowadziliśmy Indeksy Wolontariusza, które ułatwią nam rejestrowanie działań wolontariackich. Żeby otrzymać taki indeks należy dostarczyć zgodę (zamieszczoną w pliku).

Zachęcamy uczniów do czynnego korzystania z dziennika elektronicznego, gdyż jest to podstawowe narzędzie komunikacji. Akcje często realizowane są w krótkim czasie. W niektórych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń do działania.

Na stronie internetowej znajduje się regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu.

INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

W celu otrzymania zaświadczenia o odbyciu wolontariatu należy zrealizować działania (20 h w ciągu roku) w ramach  Szkolnego Koła Wolontariatu lub w instytucji/organizacji nie świadczącej działalności gospodarczej.