Egzamin ósmoklasisty

Terminy

14 maja 2024 (wtorek), godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (180 minut czas przedłużony, 210 minut w przypadku uczniów – obywateli Ukrainy)

15 maja 2024 (środa), godz. 9:00 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (150 minut czas przedłużony)

16 maja 2024 (czwartek), godz. 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (135 minut czas przedłużony)

Dodatkowy termin

język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

Kto może przystąpić do egzaminu w czerwcu?

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

Uczeń, który przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów

Czas trwania egzaminu

Przedłużenie czasu trwania egzaminu jest stosowane w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu dla ucznia. 

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Co będzie sprawdzane podczas egzaminu

Egzamin w roku szkolnym 2023/2024 będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Wymagania egzaminacyjne dostępne pod linkiem: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/D20221591.pdf

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

Uczniowie do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w Komunikacie o przyborach:

1) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych),

2) w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę,

3) w przypadku egzaminu z matematyki – kalkulator prosty (wyłącznie w przypadku uczniów z opinią PPP o dyskalkulii, spełniających kryteria, o których mowa w Komunikacie o dostosowaniach, którym zostało przyznane takie dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu).

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

Wyniki

Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: www.wyniki.edu.pl. Login oraz hasło do logowania zostaną przekazane razem ze świadectwem. Wyniki będą udostępnione w ZIU 3 lipca 2024 r. od godz. 8:30. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają w szkole dnia 3 lipca 2024 r. (godz. 9:00)

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

CKE

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024,
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne,
  • arkusze egzaminu próbnego,
  • zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych,
  • arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2023.

Materiały przygotowane przez CKE