Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów!                      

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 97 im. Joachima Lelewela w Krakowie, ul. Doktora Judyma 10 zawiadamia, że rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 zgodnie z Zarządzeniem nr 309/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z 30 stycznia 2024 r. rozpocznie się 1 marca 2024 r. i prowadzona będzie wg harmonogramu określonego w Załączniku do ww. Zarządzenia.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym Elemento (https://krakow.elemento.pl).

Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:

a) wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i  podpisać profilem zaufanym

            w tym celu należy:

  • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
  • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
  • podpisać wniosek/zgłoszenie profilem zaufanym.

UWAGA: wniosek/zgłoszenie musi być podpisane profilem zaufanym przez oboje rodziców. Wniosku/zgłoszenia podpisanego profilem zaufanym nie należy dostarczać już do szkoły.

b) wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

            w tym celu należy:

  • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
  • wydrukować wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez obojga rodziców złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.

c) wypełnić odręcznie papierowy wniosek/zgłoszenie

            w tym celu należy:

  • wypełnić papierowy wniosek/zgłoszenie (do pobrania w szkole lub na stronie internetowej) odręcznie i po podpisaniu przez obojga rodziców złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców wniosek w zaklejonej kopercie należy wrzucić do skrzynki na dokumenty znajdującej się w szkole od 1 marca 2024 najpóźniej do 29.03.2024 r. do godz. 15:30.

Do klas I przyjmowane są:

  1. dzieci 7-letnie (urodzone w 2017 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  2. dzieci 6-letnie (urodzone w 2018 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Odpowiednio zaświadczenie o spełnieniu obowiązku przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno –pedagogicznej należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia.

Kandydaci spoza obwodu, których Szkoła Podstawowa nr 97 nie jest szkołą obwodową przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów naboru należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa http://portaledukacyjny.krakow.pl/ w zakładce Rekrutacja.