Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sp97.krakow.pl/

Szkoła Podstawowa nr 97 im. Joachima Lelewela w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2024-03-04.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-24.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Część z opublikowanych zdjęć i filmów nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-25.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Sindut, sp97@mjo.krakow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 122622515 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 97 w Krakowie

Doktora Judyma 10

30-436 Kraków

Budynek przy ul. Doktora Judyma 10 nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

Szkoła Podstawowa nr 97 w Krakowie II lokalizacja

ul. Armii „Kraków” 76

30-433 Kraków

Budynek przy ul. „Armii Kraków” 76 jest częściowo dostosowany:
Wejście do szkoły bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych, dzwonek przy drzwiach wejściowych.
Budynek szkoły 2 piętrowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko parter budynku.
Możliwość odbioru dziecka przez rodzica niepełnosprawnego na parterze za pomocą domofonu.
Dzwonek przy drzwiach wejściowych oraz domofon na parterze
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..