Informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Home O szkole Kadra psychologiczno-pedagogiczna Informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Psycholog/pedagog szkolny zapraszają do kontaktu

Uczniów:

 • doświadczających niepowodzeń edukacyjnych, w tym specyficznych trudności w uczeniu się (np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia);
 • szczególnie uzdolnionych;
 • z niepełnosprawnościami;
 • przewlekle chorych;
 • z trudnościami komunikacyjnymi i językowymi;
 • doświadczających trudnych emocji, problemów w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej, mających obniżony nastrój, lęki, niskie poczucie własnej wartości;
 • prezentujących zachowania buntownicze;
 • doświadczających przemocy, agresji;
 • mających trudne warunki bytowe;
 • znajdujących się w sytuacji kryzysowej lub posttraumatycznej;
 • innych narodowości;
 • chcących porozmawiać na każdy temat.

Rodziców:

 • chcących otrzymać poradę na temat wychowywania dziecka;
 • chcących uzyskać wskazówki dotyczące codziennej pracy z dzieckiem o określonych trudnościach;
 • potrzebujących konkretnej wiedzy na temat określonego wieku rozwojowego;
 • zainteresowanych poznaniem możliwych form kształcenia;
 • pragnących uzyskać informacje na temat instytucji pomocy dziecku i rodzinie;
 • w każdej sytuacji związanej z dobrem dziecka.

Kadra psychologiczno-pedagogiczna współpracuje z:

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 w Krakowie;
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Filia nr 3;
 • Sądem Rodzinnym Kraków – Podgórze;
 • VI Komisariatem Policji – Wydział Prewencji;
 • Strażą Miejską;
 • innymi instytucjami pomocowymi – w razie potrzeby.

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

GODZINY PRACY PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

Kontakt telefoniczny:

Pani Michalina Kołakowska: 786-812-929

Pani Justyna Nowak: 786-812-927

Pani Maria Gaweł: 729-471-134

lub (12)262-25-15 w.3